علامت بنیاد خیریه 14 معصوم علیهم السلام

بنیاد خیریه چهارده معصوم علیه السلام

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

حمایت مالی

جهت حمایت مالی مستقیم از بنیاد 14 معصوم اینجا کلیک کنید