علامت بنیاد خیریه 14 معصوم علیهم السلام

بنیاد خیریه چهارده معصوم علیه السلام

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

مور اجرایی و تصمیم گیری های مختلف در بنیاد خیریه 14 معصوم با خرد جمعی و دانش گروهی انجام می گیرد.
اعضا هیات مدیره بنیاد خیریه 14 معصوم داوطلبانی هستند که با دانش و درایت خود بنیاد خیریه 14 معصوم را در رسیدن به یک سازمان متعالی هدایت می کنند.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره بر مبنای اساسنامه :

-کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های اجرایی موسسه به استثنای آنچه که در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی هیأت امنا است با هیأت مدیره می باشد.
-تعیین رییس و نایب رییس هیأت مدیره از بین اعضای هیأت مدیره
-تعیین مدیر عامل از میان اعضای هیأت مدیره و یا خارج از آن و تعیین حدود اختیارات، مسئولیت و وظائف او.
-هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
-نمایندگی قانونی موسسه در برابر اشخاص ثالث و مراجع قضایی و اداری
-استخدام و عزل و نصب و اخراج کارکنان
-اجرای تصمیمات مجمع عمومی هیأت امنا
-حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی
-اقامه دعاوی مدنی و جزایی و جوابگویی به دعاوی مدنی و جزایی، چه موسسه مدعی له باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با اختیارات اصالتا و وکالتا
-تنظیم آیین نامه های لازم در خصوص نحوه استفاده از درآمد های موسسه و اختصاص بودجه به هریک از هدف های آن و ارایه به مجمع عمومی هیأت امنا جهت رسیدگی و تصویب
-تهیه و تنظیم تراز نامه و گزارشات سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی هیأت امنا جهت رسیدگی و تصویب
-رییس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی را در مواردی که هیأت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت می نماید.

رئیس هیأت مدیره :

نایب رئیس هیات مدیره :

اسامی اعضای اصلی هیات مدیره :‌

اسامی اعضای علی البدل هیات مدیره :