علامت بنیاد خیریه 14 معصوم علیهم السلام

بنیاد خیریه چهارده معصوم علیه السلام

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

خدمات بنیاد خیریه چهارده معصوم علیهم السلام

در این بخش با بخشی از خدمات قابل ارائه در بنیاد خیریه چهارده معصوم آشنا می شوید

ارائه تجهیزات پزشکی

ارائه خدمات نسخه و دارو

ارائه خدمات پرستاری

ارائه کمک هزینه نیازمندان

کمک هزینه های درمانی

ارائه خدمات پزشکی (دکتر)