علامت بنیاد خیریه 14 معصوم علیهم السلام

بنیاد خیریه 14 معصوم

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار