علامت بنیاد خیریه 14 معصوم علیهم السلام

بنیاد خیریه چهارده معصوم علیه السلام

ای که دستت میرسد کاری بکن

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار

در این بخش با روشهای حمایت از بنیاد خیریه 14 معصوم آشنا خواهید شد و میتوانید از آنها استفاده نماید

حمایت مالی

جهت حمایت مالی مستقیم از بنیاد 14 معصوم اینجا کلیک کنید